Adófizetés enyhítésének lehetőségei

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 03. 20.

Az egész világra kiterjedő koronavírus járvány kihat a magyar gazdaság minden ágazatára. A jelenleg fennálló és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban felmerülő adó- és járulékfizetési kötelezettségek már most nehézségeket okoznak a működésüket szüneteltető vagy kisebb kapacitással működő vállalkozások számára.

Erre tekintettel Magyarország Kormánya az alábbi intézkedéseket hozta meg a járvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében, amelyek kihirdetése 2020. március 18-án történt meg, a rendelkezések 2020. március 19-án lépnek hatályba.

Mind magánszemélyek, mind vállalkozások a  veszélyhelyzet fennállása alatt a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapnak (a továbbiakban: fizetési moratórium) a  hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a  továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban. A  szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a  kötelezettségvállalás időtartama a  fizetési moratórium idejével meghosszabbodik.

A  fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a  Kormány meghosszabbíthatja. A  veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

Ezeket a  rendelkezéseket a  2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, a szerencsejáték, filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott

a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,

b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a  természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

A  fenti tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni, és a bérleti díj nem emelhető meg.

Azon vállalkozások, amelyek  turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek,  2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására sem kerül sor.

A fenti – vészhelyzetre vonatkozó – kormányzati intézkedéseken túl a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben és előírások szerint az adófizetés könnyítésére és elhalasztására az alábbi lehetőségek állnak a vállalkozások rendelkezésére.

Adóelőleg mérséklési lehetőségek

A társasági adó és az iparűzési adó esetében adóelőleg-fizetési kötelezettség is terheli a cégeket. Az előleg mérséklésére van lehetőség a fizetési határidőt megelőzően, ha az adott cég előzetes számításai alapján 2020-ban kevesebb adót kellene fizetnie, mint azt a megelőző év adatai szerint előzetesen meghatározta.

Az adóügyekért felelős államtitkár 2020. március 18-i tájékoztatója szerint társasági adó adónemben a havi előlegfizetésre kötelezettek március 20-ig, a negyedéves előlegfizetők április 20-ig kérhetik az adóelőleg mérséklését az adóhatóságtól. A helyi iparűzési adó tekintetében figyelemmel arra, hogy a mérséklési kérelem csak az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott, de még esedékessé nem vált előlegre vonatkozóan adható be, ezért az adott adóév II. félévére lehet benyújtani a kérelmet. Ebben az esetben szeptember 15. a fizetési határidő, így célszerű addig az időpontig kérelmezni az önkormányzattól az előleg összegének módosítását.

A társaságnak mindkét adónemre vonatkozó kérelmében be kell mutatnia, és számszakilag alá kell támasztania, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni.

A társaságiadó-előleg mellett a kisvállalati adó-, az innovációs járulék-, illetve az energiaellátók jövedelemadó-előlegének az összege is csökkenthető.

Adókat érintő fizetési kedvezmények gazdálkodó szervezetek részére

Helyi iparűzési adó

Amennyiben a helyi iparűzési adó kifizetése rövidtávon nehézségeket okozna, akkor a társaság – a korábbi adóelőleg mérséklési kérelemtől függetlenül is –, részletfizetési kérelemmel folyamodhat az önkormányzathoz.

Egyéb adónemek

Figyelemmel arra, hogy ez a helyzet bizonytalan ideig fog fennállni, érdemes már most előre megnézni, hogy a társaságnak az egyes adónemekre vonatkozó bevallás benyújtásával egyidejűleg körülbelül mekkora fizetendő adókötelezettséggel kell számolnia.

A társaság kérelmére az adóhatóság részletfizetést, fizetési halasztást (együtt: fizetési könnyítést), mérséklést és elengedést engedélyezhet a nyilvántartásában szereplő adóra, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy előre ilyen kérelem nem nyújtható be, hanem már csak akkor, amikor a bevallást a társaság benyújtotta. Az adóhatóság –a jelenlegi szabályozás értelmében – kizárólag a társaság kérelme alapján engedélyezhet fizetési kedvezményt, amely beadványban pontosan meg kell jelölni, hogy mire irányul a kérelem.

Az adóügyekért felelős államtitkár tájékoztatójában hangsúlyozta azt is, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelembe veszi a koronavírus gazdasági hatásait, és a vállalkozók fizetési könnyítési kérelmeit méltányosan bírálja el.

Részletfizetés és fizetési halasztás feltételei

Az adóhatóság a fizetési könnyítést a következő feltételek együttes megléte esetén engedélyezheti:

  • az adott társaságnak a fizetési nehézség nem felróható, illetve mindent megtett annak érdekében, hogy a fizetési nehézséget elkerülje;
  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adót későbbi időpontban valószínűsíthetően meg tudja majd fizetni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fizetési nehézség fennállását a társaságnak kell bizonyítani, és a bár a járványhelyzetre való hivatkozás alátámaszthatja azt, hogy a fizetési nehézség a társaság érdekkörén kívül merült fel, azonban ezen felül számításokkal, pénzügyi adatokkal, üzleti tervvel is célszerű alátámasztani a kérelmet.