A gazdaság védelmét és a munkahelyek megtartását segítő támogatások

  • Huszár Ádám
  • |
  • 2020. 04. 15.

Kutatás-fejlesztési támogatás

2020. április 15-én lép hatályba az a rendelet, amely szerint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújthat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt foglalkoztató munkáltatónak. A támogatást a munkáltató kérelmezheti a rendeletben meghatározott, a munkavállaló és a munkáltató oldalán is fennálló feltételek teljesülése esetén.


Munkaidőkeret meghosszabbítása

A 104/2020. Kormányrendelet értelmében a munkáltatóknak lehetőségük van 24 hónapos munkaidőkeretet bevezetni vagy a meglévő munkaidőkeretet meghosszabbítani. A munkáltató ezalatt sem oszthatja be munkavállalóját napi 12 óránál többre, illetve a napi pihenőidőre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell vennie, azaz a napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítania.


Csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás támogatása

A gazdálkodó szervezetek, munkáltatók által leginkább várt, a munkahelyek megtartását segítő kormányzati program (a 105/2020. (IV.10.) Kormányrendelet, mely 2020. április 16-án lép hatályba) főbb elemei és feltételei a következők:

Kire vonatkozik a támogatás lehetősége?

A Kormányrendelet szerint az Mt. hatálya alá tartozó jogviszonyokra alkalmazható, tehát a támogatás munkajogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után igényelhető.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére nyújthat támogatást a munkavállaló részére  a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági ok esetén.

Milyen feltételekkel lehet a támogatást igényelni?

1. Feltételek a munkavállaló részéről:

· ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

· a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.)munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,

· a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn.


A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja az alábbiakat:

·  a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és azt, hogy

· a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, és azt, hogy

· az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll (egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól).

 

2. Feltételek a munkaadó részéről:

· a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében (csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését, tehát 2020. március 11-ét követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.)

· legalább hat hónapja működik,

· vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,

· megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,

· nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

· 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A munkáltatónak a benyújtott kérelemben be kell mutatnia az alábbiakat:

· a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, és ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését,

· a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,

· az előző ponttal összefüggésben be kell mutatnia, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

· hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.


A munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja:

· a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig (Létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására). Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.

· azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és

· azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,

· azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját,

· azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

3. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.

4. A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, és a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben legalább a támogatás időtartamára.

 

Nem nyújtható támogatás akkor, ha a munkavállalót munkaszerződésétől eltérő módon foglalkoztatják. Ide tartoznak azok az esetek, amikor a munkavállalót más munkakörben, más munkáltatónál vagy más helyen foglalkoztatja a munkáltató. Azonban nem tartozik ide a Távmunka. Távmunkában történő foglalkoztatás esetén igényelhető a támogatás, mivel ezt a munkáltató a 47/2020. Kormányrendelet szerint egyoldalúan is elrendelheti.


Nem vehető igénybe támogatás munkaerő-kölcsönzésre sem.


A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama három hónap.

A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

 

Mekkora a támogatás mértéke?

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja (2020. március 11.) szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka. . A támogatás számítása során a havi távolléti díj maximuma kö-telező legkisebb munkabér kétszerese (bruttó 322.000,-Ft, ami nettó 214.130,-Ft).A támogatás számítása során a havi távolléti díj maximuma kötelező legkisebb munkabér kétszerese (bruttó 322.000,-Ft, ami nettó 214.130,-Ft).

Fontos, hogy a támogatás köztehermentes.

 

A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.

 

Milyen hatóságnak kell benyújtani a kérelmet?

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes Kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a munkaszerződés módosítást és a megállapodást arról, hogy a felek vállalják a csökkentett munkaidőt és az egyéni fejlesztési időt.

 

Mennyi időt vesz igénybe a kérelem elbírálása?

A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a rendeletben foglalt feltételek fennállását, határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról és ha a kérelem megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére támogatást nyújt.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.


Milyen esetben szűnhet meg a támogatás?

A kormányrendelet értelmében akkor szűnik meg a támogatás, ha:

        - a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,

- a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

- a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

- a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,

- a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

 

Milyen szankciókkal járhat, ha nem teljesülnek a feltételek?

A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt.

A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni abban az esetben, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható.

 

A Kormány által támogatott ágazatok körének kibővítése

A 97/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 2020. április 11-i hatállyal kibővíti a munkáltatót és munkavállalót megillető közteher mentességet, illetve kedvezményt további tevékenységi körökre:

növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),

egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),

egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),

dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),

dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),

vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),

desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),

szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),

sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és

szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

Az egyes tevékenységekhez a rendelet külön részletszabályokat is tartalmaz, melyeket mindenképpen figyelembe kell venni a kedvezményre való jogosultság elbírálása során.