2021. március 31-ig tart a szankciómentes időszak az online adatszolgáltatásban


Az Áfa törvény előírásai értelmében 2021. január 4-től teljeskörűvé vált az adatszolgáltatás a tekintetben, hogy minden belföldön letelepedett és nem letelepedett (áfaregisztrációval rendelkező) adóalanynak a belföldi számlázási sza-bályok szerint kiállított termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó számláról, számlával egy te-kintet alá eső okiratról adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség bővülésével a NAV módosította az Online Számla rendszer adatstruktúráját is. Az XSD 3.0 verzió a jogszabályi változások mellett már az ügyfelek ügyvitelét megkönnyítő szolgáltatásokat is tartalmaz. 

 

Az új rendszerre, az XSD 3.0-ra való zökkenőmentes átállás érdekében az adóhatóság 2021. március 31-ig szankció-mentes időszakot biztosít. A szankciómentes időszak alatt még használható a régi XSD 2.0 specifikáció, de 2021. április 1-jétől már csak az eggyel fejlettebb 3.0-ás verzióval történhet adatszolgáltatás.

 

A szankciómentességet egyebek mellett az is indokolta, hogy a COVID-19 járvány újabb hulláma miatti korlátozások akadályozhatták az adózókat az új szabályokra való felkészülésben. A moratórium lehetőséget biztosít a számlázó programok felkészítésére és a kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére 2021. március végéig.

Az adóhatóság a fentik tükrében 2021. március végéig nem szab ki mulasztási bírsá-got akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

 

 

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek 2021. január 4. előtt nem kellett online számlaadat-szolgáltatást teljesíteniük, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerben.


Fontos kihangsúlyozni, hogy a szankciómentességnek nem feltétele a 2021. január 4. és március 31. közötti időszak-ban nem teljesített adatszolgáltatás utólagos pótlása, vagy a nem megfelelő adatszolgáltatás utólagos korrekciója.A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek 2021. január 4. előtt nem kellett online számlaadat-szolgáltatást teljesíteniük, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerben.

 

2021. március 31-ig az alábbi esetekben nem alkalmaz szankciót az adóhatóság:

 • Ha az adatszolgáltatásra kötelezett áfaalany a számlázó programmal kiállított olyan számláról, amiről a 2020. július 1-jén érvényes szabályok szerint kötelező adatot szolgáltatni, még ezen szabályok szerint (vagyis 2.0 ver-ziójú séma alkalmazásával) szolgáltat adatot.
 • Ha az áfaalany nem teljesíti a kötelező adatszolgáltatást az olyan számláról, amiről csak 2021. január 4-től kell adatot szolgáltatni.
 • Ha az áfaalany olyan számláról teljesít adatszolgáltatást, amiről a 2020. július 1-jén érvényben lévő szabályok szerint nem kötelező adatot szolgáltatni, azonban az adatszolgáltatása nem megfelelő.

 

A 2021. január 4-től hatályos szabályozás fontosabb előírásai


Ettől az időponttól kezdve az adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi ügyletekre is kiterjed:

 • a magánszemélyek felé kiállított számlákra,
 • az egyéb nem adóalany vevők felé kiállított számlákra (pl. társasház, egyesület, alapítvány),
 • a nem belföldi adóalanyok felé kiállított számlákra,
 • a közösségi adómentes értékesítésre vonatkozó és exportmentes számlákra,
 • a nemzetközi fordított adózású, áfa területi hatályán kívüli számlákra is.

Kivételt képeznek az adatszolgáltatási kötelezettség alól azok az ügyletek, melyeknek teljesítési helye a Közös-ség másik tagállama, és amelyek tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének a távolról is nyújtható szol-gáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget (MOSS vagy OSS esetében).


Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a felvásárlási jegyről, nyugtáról és számviteli bizonylatról.


2021. január 4-től az adatszolgáltatás tartalma is bővült. A számla Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmán túl-menően még az alábbi adatokról kell adatot szolgáltatni:

 

 • nyomdai úton kiállított számla esetén: az adó alapjához használt pénznemről, árfolyamról,
 • számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla esetén: az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről, külföldi pénznem esetén a forintra átszámított adatokról és a forintra történő átszámítás-hoz alkalmazott, az Áfa törvényben rögzített árfolyamról (a számlán továbbra is csak az áfát kell forintban feltüntetni),
 • áfaköteles ingyenes ügyleteknél: ingyenesség tényéről és arról, hogy a vevő az áfát köteles-e megtéríteni,
 • előleg esetében: a teljes összegről és a különbözetről is (a belföldi összesítő jelentésnél is),
 • ha a teljesítés helye nem belföld: az ügylet áfa területi hatályán kívüli (a számlának ez továbbra sem kelléke) 

A vevő adószámának vagy csoportos áfa alany esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegye már 2020. július 1-je óta a számla kötelező tartalmi eleme, ezért ha a vevő adószáma nem szerepel a számlán, akkor a 3.0 ver-ziójú Online Számla rendszer az adatszolgáltatást nem dolgozza fel, míg ezzel szemben a 2.0 verzió csak figyelmez-tetést küldött.


A nem adóalany vevő esetében a név és cím feltüntetése kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban is. Magánsze-mély vevő esetében az adatszolgáltatás adatvédelmi okokból nem tartalmazza a magánszemély vevő nevét és címét, ugyanakkor a számlának ezeket az adatokat tartalmaznia kell. A magánszemély adóazonosító jele sem a számlának sem az adatszolgáltatásnak nem kötelező tartalmi eleme.


A 3.0-ás verzióban kibővültek az áfakódok is. Az új adatszolgáltatásban meg kell adni az adókódok jelöléseit kóddal és a számlán szereplő szöveggel is. Erre figyelemmel nem lehet alkalmazni a 0%-os adókulcsot jelölő áfakódot, mert ennek használata esetén az adatszolgáltatás hibás lesz.


A külföldi társaságok önszámlázásával kapcsolatban az adóhatóság azt a megoldást javasolja, hogy ha a számlázó programok magyar jogszabályok szerinti fejlesztésére nincs lehetőség, akkor a külföldi társaságok felhőszolgáltató cégek közbeiktatásával tegyenek eleget az előírt számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek.