Online számla-adatszolgáltatás teljesítése külföldi vevővel folytatott önszámlázás esetén


A számlakibocsátási kötelezettségnek az adóalany az ÁFA törvény értelmében meghatalmazott útján is eleget tehet, ezt tekintjük a gyakorlatban önszámlázásnak. A vevő – mint meghatalmazott - az értékesítővel kötött írásbeli megállapodása alapján az értékesítő nevében maga állítja ki a számlát. A számlakibocsátáshoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a felek egyetemlegesen felelősek. A jogszabályi előírások értelmében az online számla-adatszolgáltatásra önszámlázás esetén is az eladó kötelezett, technikailag azonban ez az adatszolgáltatás csak a vevő számlázó rendszerén keresztül tud megvalósulni.

Ez különösen akkor okoz nehézséget, ha a belföldi adóalany helyett külföldi partnere állítja ki a számlát, tekintettel arra, hogy a külföldi vevőnek - adóügyi és gazdasági jelenlét hiányában - jelentős és aránytalan adminisztratív és számítástechnikai nehézséget jelent a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítése a beszállítók nevében kibocsátott számlák kapcsán.

Az online számla-adatszolgáltatási kötelezettséget előíró és szabályozó NGM rendelet közelmúltban történt módosítása némileg lazított a külföldi vevővel folytatott önszámlázás esetén az online adatszolgáltatási kötelezettség egyes szabályain.

Az egyik könnyítés, hogy ha meghatalmazottként a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő olyan személy, szervezet jár el, aki (amely)

- belföldön nem rendelkezik székhellyel és

- a meghatalmazotti minőségében történő számlakiállítás alapjául szolgáló ügylettel kapcsolatban belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany,

akkor az online számlaadat-szolgáltatás teljesíthető a meghatalmazott számlázó programjától eltérő számítástechnikai rendszerből is, feltéve, hogy az gép-gép kapcsolattal, elektronikus úton valósul meg.

Erre megoldás lehet, hogy egy külső, harmadik személy teljesíti az adatszolgáltatást a meghatalmazott helyett, vagy ha a felek úgy állapodnak meg, akkor maga a meghatalmazó.

A másik könnyítés, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére 6 naptári napja van az önszámlázásos konstrukciót alkalmazó adózóknak.

Nem kötelező tehát a jelzett meghatalmazotti kör számára, hogy számlázóprogramból szolgáltasson adatot, elegendő olyan gép-gép kapcsolattal történő adatszolgáltatás, amely a számla kibocsátását követően hat napon belül riportálja a számlákat az adóhatóság rendszerébe.

Az adóalanyok számára kedvezőtlen helyzet miatt a Pénzügyminisztérium 2021. június 30-ig  türelmi időt adott az érintetteknek a számlaadat-szolgáltatás vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy július 1-jétől már nincs türelmi idő, tehát az önszámlázás keretében kiállított számlákat is jelenteni kell az adóhatósághoz, akkor is, ha külföldi a meghatalmazott.