Tudnivalók a munkahelyi védőoltás elrendelésével kapcsolatban


Erre abban az esetben van jogi lehetősége a munkáltatónak, ha úgy ítélik meg, hogy szükséges az ott dolgozók biztonsága, az egészség megóvása érdekében, a munkahely és munkakör sajátosságaira is figyelemmel. A Kormányrendelet egyenlőre nem írja elő, hogy ezen követelmények fennállását a munkáltatók milyen módon bizonyíthatják.  

Azon munkavállalók esetében lesz lehetőség a munkavégzés feltételeként megállapítani az oltás felvételét, akik a Kormányrendelet hatályba lépése előtt még nem kapták meg a védőoltást, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól mentesül.

Nem kötelezhető védőoltás felvételére az a dolgozó, aki részére egészségügyi indokból nem javasolt a védőoltás, de ennek tényéről orvosi szakvéleménnyel kell rendelkeznie.

Az orvosi szakvéleményt a munkavállaló kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a munkavállaló háziorvosa adja ki.  

Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy kötelezővé teszi az oltást a munkahelyen, akkor köteles meghatározni a védőoltás felvételének határidejét. A munkavállalóknak legalább 45 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a kétdózisú oltás esetén az első oltást, illetve az egydózisú oltást megkapják.

A munkáltató a döntéséről elektronikusan vagy papír alapon köteles tájékoztatni a munkavállalókat. A tájékoztatóban ki kell térni arra, hogy milyen határidőn belül kell az oltást megkapni és arról, hogy annak elmaradása milyen lehetséges jogkövetkezményekkel jár.

A munkavállalónak a Kormányrendeletben előírt okirattal (uniós digitális Covid kártya, védettségi igazolvány, illetve applikáció, orvos által kiállított védőoltásról szóló igazolás, nemzetközi oltási bizonyítvány) kell igazolnia a munkáltatója előtt az oltás beadásának a tényét.

Abban az esetben, ha a munkavállaló a munkáltató által megszabott határidőn belül nem vette fel az első védőoltást vagy nem igazolta orvosi szakvéleménnyel, hogy nem kaphatja meg a védőoltást, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el számára. A fizetési nélküli szabadság időtartama legfeljebb egy év lehet.

Ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság ideje alatt megkapja a védőoltást és ezt igazolja a munkáltatója felé a fent meghatározott módon, akkor a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

Ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt és a dolgozó a védőoltás felvételét nem igazolta illetve a védőoltás felvétele alóli mentesülést igazoló orvosi szakvéleményt sem mutatja be, akkor a munkáltatónak lehetősége van a munkavállaló jogviszonyát felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.

Fizetés nélküli szabadság alatt a munkavállaló nem kap munkabért és egyéb juttatásokat sem, így a fizetés nélküli szabadság alatt a társadalombiztosítási jogviszonya is szünetelni fog. A társadalombiztosítás jogviszony szünetelése alatt a munkavállalót nem illetik meg a természetbeni orvosi ellátások és a pénzbeli ellátások (tehát a táppénz) sem. A szünetelés első napjától a munkavállalónak egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik a társadalombiztosítási szabályok szerint. Ennek összege 2021. január 1-jétől havi 8 ezer forint (napi 270 forint).

Abból kifolyólag, hogy a munkáltató felé a munkavállalónak igazolnia kell a védőoltás felvételét, a munkáltatónak új adatkezelési feladatai merülnek fel, melyeket a GDPR szabályzatában is kezelni kell.

A munkáltatónak kezelnie kell pl. a védettség tényét, illetve az orvosi szakvéleményeket. Ezeket az adatokat a munkáltatók az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnéséig kezelhetik.