Energiahatékonysági beruházás


Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

 

A társasági adóról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő 22/E. §-a alapján adókedvezményt vehetnek igénybe azok az adózók, amelyek olyan beruházást helyeznek üzembe, amely során végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor.

 

Az adókedvezmény igénylésének, az igénybevételnek, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásának és az adatszolgáltatás kötelezettségének a feltételeit a 176/2017. (VII.4.) Kormányrendelet szabályozza.

 

A kedvezmény azokra a beruházásokra vonatkozhat, melyeket az adózó 2016. november 26-át követően kezdett meg.

 

A beruházás megkezdésének a napja a következők közül a legkorábbi időpont:

 • az építkezés kezdetének a napja, vagy
 • a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz megrendelésének a napja, vagy
 • bármely olyan kötelezettségvállalás, ami a beruházást visszafordíthatatlanná teszi.

 

Nem minősül a beruházás megkezdésének különösen:

 • a földterület vásárlása, vagy
 • az építésügyi hatósági engedélyek megszerzése, vagy
 • a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

 

Az adókedvezmény 6 év alatt vehető igénybe, melynek kezdő időpontja az adózó döntése alapján a beruházás üzembehelyezésének adóéve, vagy az azt követő adóév.

 

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke:

 • beruházásonként az elszámolható költségek (állami támogatással együttesen) jelenértékének 30%-a (kisvállalatoknak nyújtott támogatás esetén 50%, középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 40%),
 • de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A számított társasági adóból azonban annak 70%-áig érvényesíthető adókedvezmény.

 

Elszámolható költségek:

 • a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy
 • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó az e törvény szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:

 • Az adózónak az adókedvezmény igénybevételének első adóévében a társasági adó bevallás benyújtásáig rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által az adózó kérelmére kiállított – a 176/2017. (VII.4.) Kormányrendelet szerinti - igazolással, mely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célt szolgált. Az auditor két alkalommal, a beruházás megkezdésének napját megelőzően és a beruházás üzembe helyezését követően méri az adatokat.
 • Az adózó köteles a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba venni, továbbá azokat a beruházás üzembehelyezését követő legalább 5 évig (kötelező üzemeltetési időszak) használni.
 • A kötelező üzemeltetési időszakban vagy az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig az adóhatóság nem indított végrehajtási eljárást az adózónál az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt, illetve nem vetett ki rá mulasztási bírságot be nem jelentett foglalkoztatás miatt.
 • A beruházást az adózó nem azért hajtja végre, hogy megfeleljen a már elfogadott uniós szabványoknak.
 • Az adózó nem minősül nehéz helyzetben lévő társaságnak, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, és nem jelentett be bírósághoz végelszámolást.
 • Nincs érvényben az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
 • Ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel együtt.

Megújuló energiával kapcsolatos beruházások esetén elszámolható költség kizárólag a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés bekerülési értéke lehet. 

Az adózónak nyilvántartást kell vezetnie a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költségek részét képező, illetve a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontjáról és helyéről, bekerülési értékéről, többletköltségéről, az állományból történő kikerülés időpontjáról, indokáról.

A fenti nyilvántartáson túl az adózónak az adókedvezmény igénybevétele esetén adatszolgáltatási kötelezettsége is keletkezik, melyet a társasági adóbevallásban kell beruházásonként teljesítenie. Az adózónak az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot 10 évig kell megőriznie.

A feltételek teljesítését az adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.