Áfalevonás változása személygépkocsi bérlés esetén


Az áfa törvény idei változásaiból a bérelt személygépkocsikkal kapcsolatos új adólevonási szabályozás az, ami a legtöbb vállalatot érintheti.

A személygépkocsi bérlet kapcsán az eddigi előírások módosítása az Európai Tanács derogációs határozatán alapul. Az új szabályokat a 124.§ 4. bekezdés b) pontja, illetve a 125/A. szakasz tartalmazza. 

A módosítás eredményeként  a személygépkocsi bérleti szolgáltatást igénybe vevő adóalanyok 2019-től választhatnak, hogy:

  • az előzetesen felszámított áfa 50%-t levonják vagy 
  • az Áfa tv. 125/A. §-ban biztosított választási jogukkal élve, az útnyilvántartásnak megfelelően az üzleti használat arányában alkalmazzák az adólevonást

A személygépkocsi fogalma

Az Áfa tv. nem tartalmaz a személygépkocsira külön fogalmat,  egyedül a személygépkocsi beszerzésre jutó áfalevonási korlátozásnál rögzíti a személygépkocsi vámtarifa számát (8703).

Az EU-s határozat viszont kimondja, hogy melyik gépjárművek esetén alkalmazhatóak a szabályok. 

Az adóhatóság a témában 2018 végén megjelentetett egy tájékoztatót, mely szerint az Áfa tv. alkalmazásában személygépkocsi alatt:

„2019. július 1-jéig a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31. napján hatályos, 2019. július 1-jétől pedig a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet 2018. január 1-jei állapota szerint hatályos besorolás alapján a 8703 vámtarifaszám alá sorolt gépjárművet kell érteni."


A személygépkocsi bérleti szolgáltatás fogalma

Az Áfa tv. 259. § 4. pontja szerint: „bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek”.

A definíció nem tesz különbséget a rövid vagy hosszú távú bérbevétel között, így a rövidebb bérlések mellett a levonási jog hatálya alá tartoznak az operatív lízingek és a nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatások is. 


A döntés lehetősége a 125/A.§ szerint

Több autó bérlése esetén felmerülhet a kérdés, hogy az áfa levonás számítása során a módszerek közül egységesen vagy autónként választhatunk. Az adóhatóság tájékoztatójából egyértelműen kiderül, hogy személygépkocsinként lehet eltérő (50 százalékos átalány vagy tételes nyilvántartás) a döntés. Abban az esetben azonban, amikor az adóalany egy bérleti szerződés keretében több személygépkocsit bérel, akkor választhat csak személygépkocsinként eltérő módszert, ha a bérleti szerződés személygépkocsira lebontva tartalmazza a bérleti díjakat. Számlánkénti választási jog csak rövid távú bérlet egyes eseteinél értelmezhető.

Rövid távú bérbeadásról az Áfa tv. 44.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a 30 napot meg nem haladó használat esetén beszélhetünk. Ha igazolható, hogy a bérlés során nem történt magánhasználat, akkor az áfa teljes mértékben levonható.  Ha felmerült magánhasználat, akkor:

  • vagy élnek az egyszerűsített adminisztrációval és a bérleti díj 50%-át vonják le 
  • vagy útnyilvántartást vezetnek és az alapján vonják le a bérléssel kapcsolatos áfát. 

Hosszú távú bérleti szerződés esetén az adóalany személygépkocsinként dönthet. 


Útnyilvántartás

Ha az adóalany a személygépjárművet gazdasági tevékenysége mellett magáncélra is használja és nem az 50%-os levonással szeretne élni, akkor útnyilvántartást kell, hogy vezessen az üzleti célú útjairól. A nyilvántartás formájáról nem rendelkezik a jogszabály, így bármilyen módszer megfelel (GPS alapú, műholdas, vagy egyéb nyilvántartás).  


Ellenérték fejében teljesített hasznosítás

Abban az esetben, ha az adóalany továbbterheli a személygépkocsi bérleti díját, akár megtérítteti munkavállalójával a gépjármű magáncélú használatát, a bérleti díj áfájának teljes összegét csak akkor helyezheti levonásba, ha legalább a bérleti díj 50%-át a továbbszámlázott szolgáltatásnyújtás adóalapjába beépíti. 


Kizárólag adóköteles célra használt autó

Ha az adóalany a személygépkocsit kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, akkor teljes egészében megilleti az adólevonás joga. Itt azonban figyelni kell ennek a ténynek a részletes dokumentálására. (útnyilvántartás)


Kizárólag magáncélra használt autó

Ha az adóalany a személygépjárművet nem használja gazdasági célra, úgy adólevonási joga nem keletkezik. Ebben az esetben viszont kérdéses lehet a bérleti díj, vagy pénzügyi lízingügylet esetén az értékcsökkenési leírás költségként történő érvényesíthetősége.


Adómentes tevékenységet is végző adóköteles adóalanyok levonási joga

Az áfa törvény felépítéséből következően ilyen esetben első lépésben az áfatörvény 124. § (4) bekezdésének levonási tilalmát kell figyelembe venni. Az ennek alapján meghatározott, 50 százalékos mértékű tételes levonási tilalom alá nem eső előzetesen felszámított áfa-összeget lehet azután az adómentes tevékenység miatti arányosításba bevonni


Hatályba lépés

A Tanács derogációs határozata alapján 2019. január 1-jétől 2021. december 31-éig van lehetőség az egyszerűsített levonási módszer választására. Ez az időszak meghosszabbítható.

Két feltételnek kell megfelelni, hogy alkalmazható legyen 2019-től az 50%-os áfalevonási lehetőség:

  • a számla olyan elszámolási időszakról került kibocsátásra, amely 2018. december 31-ét követően kezdődik, és 
  • a levonási jog keletkezése (azaz a számla teljesítési időpontja) is 2018. december 31-e utáni.

Az új szabályok jelentősen csökkentik a magáncélra is használt céges személygépkocsikhoz kapcsolódó  bérleti díj áfájának elszámolásával kapcsolatos  adminisztrációs terheket.