ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK TRANSZFERÁR TERÜLETEN


Előző hírlevelünkben a transzferár dokumentáció jelentőségének és a koronavírus transzferár dokumentációra gyakorolt hatásának bemutatása kapcsán kitértünk többek között arra is, hogy a vírus gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásainak elemzése, a meghozott döntések dokumentálása különösen jelentős, főként, ha a kialakult helyzet a vizsgált adózónál a szokásos piacinál alacsonyabb hasznot eredményezett.

Az esetleges veszteségek, az elvártnál alacsonyabb jövedelmezőség nem csak a koronavírus következtében fennálló probléma. Az OECD általános transzferár iránymutatásai szerint elképzelhető, hogy egy vállalatcsoport tagjaként működő társaság veszteséget realizál magas induló költségei, hatékonysági problémái, vagy a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt, esetleg más gazdaságilag indokolható okból kifolyólag. Hosszú távon ugyanakkor egy veszteséges, nem vállalatcsoport tagjaként működő társaság nem tartaná fenn a tevékenységét, ezért a hosszú távú veszteség nem tekinthető elfogadhatónak a kapcsolt felekkel rendelkező társaságok esetében sem.

Az adóhatósági ellenőrzések során a vizsgált ügylet egyedi körülményeinek megítélésével dönt az adóhatóság arról, hogy melyek a veszteség, alacsonyabb jövedelmezőség tekintetében elfogadható okok. Lényeges a számszerűsített, főkönyvvel összhangban álló alátámasztás. A gazdaságilag racionális esetek elfogadásától tapasztalatunk szerint nem zárkózik el a hatóság, de szükséges annak alátámasztása, hogy a társaság működését nem csak a vállalatcsoporthoz való tartozás indokolja, önálló cégként sem szűnne meg. Alapvetően olyan bevételekkel, költségekkel végezhető kiigazítás, következésképpen olyan többletköltségek eredményezhetnek elfogadható veszteséget, vagy elfogadhatóan alacsonyabb hasznot, amelyek egyszeri, nem ismétlődő, rendkívüli, a szokásos gazdálkodástól eltérő okból következnek be. Továbbá fontos annak a vizsgálata is, hogy a felmerült költség kockázatát melyik félnek indokolt vállalni, az a rendes üzleti kockázat része-e.

Az ellenőrzési gyakorlatban is megmutatkozik, hogy a transzferárak megfelelő vizsgálatánál fontos szempont az ügyletekre vonatkozó mutatók meghatározása. Az adózóknak biztosítaniuk kell, hogy előállíthatók legyenek hitelt érdemlő ügyleti szintű adatok. Az ügyletekre vonatkozó mutatók megállapításához szükséges adatok biztosítása történhet például a megfelelő szegmens, profticentrum megnevezésével, költséghely, költségviselő, az érintett főkönyvi számla, vagy munkaszámok megadásával. Tapasztalataink szerint ez számos társaságnál továbbra sem biztosított, így külön kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, vizsgálják meg, hogy a kapcsolt ügyletekre vonatkozó mutatók meghatározását lehetővé teszi-e számviteli nyilvántartásuk, vagy szükséges esetleg olyan költséghelyek bevezetése, amelyekkel ez megoldható.

Az ellenőrzések továbbra is hangsúlyt fektettek arra, hogy az adózók által kapcsolt felektől igénybe vett szolgáltatások megalapozottak voltak-e, megfelelő volt-e a költségek alapja, viselni tudott-e akkora költséget az adózó, amelyet a kapcsolt féllel szemben elszámolt, valóban indokolt volt-e, hogy az adózó viselje a költséget. Ahogyan arra fentiekben kitértünk, a koronavírus hatásainak vizsgálatával kapcsolatban is jelentős szempont annak a vizsgálata, hogy indokolt-e a többletköltségeket az adózónak viselnie.

Nem csak a hazai ellenőrzési gyakorlat egyre szigorúbb, a nemzetközi ellenőrzési gyakorlat is. Különösen nagy hangsúly helyeződik a felek által a vállalatcsoportban betöltött funkciók, vállalt kockázatok bemutatására, amelynek alapján a csoport egyes tagjainak esetében eltérő hasznok elérése indokolt. A korlátozott kockázatú társaságok tekintetében alacsony, de stabil jövedelmezőség várható el. A külföldi adóhatóság által lefolytatott eljárás ezért kiterjed a magyar kapcsolt vállalkozás által elért haszon vizsgálatára is. Kérdéseket vethet fel, ha a magyar társaság korlátozott kockázatokat visel, de a szokásosnál magasabb hasznot ér el. A külföldi adóhatóság úgy vélheti, hogy nem indokolt, hogy túl magas haszon maradjon a magyar társaságnál, amennyiben az általa vizsgált külföldi adózó stratégiai döntéshozónak tekinthető, adóalapját a magyar társaság által elért túl magas haszonra való tekintettel megemelheti, döntését azzal alapozva meg, hogy a külföldi társaság által vállalt magasabb kockázatok miatt a magasabb haszon lecsapódása is ott lett volna indokolt.  

A nemzetközi tendenciák abba az irányba mutatnak, hogy a finanszírozás területén is szigorúbb ellenőrzések várhatók. A finanszírozási kérdésekre vonatkozóan az OECD iránymutatásai 2020 februárjában jelentek meg, ezek alapozzák meg a részletesebb vizsgálatokat. Javasolt erre időben felkészülni, dokumentációkkal alátámasztani, hogy a kapcsolt feles kölcsönügyletek mindkét fél szempontjából kedvezők voltak-e, a kölcsönügylet lebonyolítása gazdaságilag racionális volt-e, milyen más lehetőségei lettek volna az adózóknak.