A fel-és lerakóhelyek engedélykezelési tevékenysége a BiReg tükrében


2021. január 1-jétől új adminisztrációs kötelezettség terheli elsősorban a fuvarozó és saját számlás fuvart végző társaságokat, mely az üzembentartói és a fuvarregisztrációt takarja. Az érintett társaságoknak az adminisztrációs feladataik teljesítéséhez a közlekedési hatóság által üzemeltetett BiReg rendszert kell használniuk.


A 2021. január 1-jén hatályos szabályok szerint az üzembentartói- és fuvarregisztrációs kötelezettség az Európai Unió tagállamaiban illetékességgel bíró fuvarozókra is kiterjedt. Jogszabálymódosítás következtében 2021. február 4-től a regisztrációs kötelezettség a CEMT, illetve kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedélyekkel (bilaterális engedély) végzett fuvarfeladatokra korlátozódik.

2021. januári hírlevelünkben a fuvarozókat érintő legfontosabb információkat gyűjtöttük össze.


Jelen hírlevelünkben a fel-és lerakóhelyek kötelezettségeire térünk ki, különös tekintettel arra, hogy rájuk is komoly ellenőrzési feladatok hárulnak jelentős szankciók terhe mellett. Ezen kívül 2021. július 1-jétől már a fel- és lerakóhelyek is kötelesek lesznek a BiReg rendszert használni az engedélykezelési tevékenységük során.

A fel- és lerakóhelyek kötelezettségeiről a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet (továbbiakban Korm.rendelet) tartalmaz szabályokat.


A Korm.rendelet előírja, hogy a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet köteles bemutatni a magyarországi felrakás helyén a feladónakmagyarországi lerakás helyén a címzettnek

  • a CEMT engedélyt vagy a tehergépjárműre kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedélyt (továbbiakban bilaterális engedélyt)
  • és a fuvarregisztráció elvégzéséről szóló, a BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást.


Fel- és lerakóhely ellenőrzési kötelezettsége

A Korm.rendelet alapján a magyarországi felrakás helyén a feladónak, a magyarországi lerakás helyén a címzettnek vizsgálnia kell:

  • a CEMT engedély vagy bilaterális engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését, és
  • a fuvarregisztráció érvényességét.

A feladót és a címzettet ezen túl még adminisztratív feladatok is terhelik (engedélykezelés). Az engedélykezelési feladat körében:

  • a CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy a bilaterális engedélyre rávezeti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását és ellátja a fel- vagy lerakóhely bélyegzőjével.
  • a fuvarnaplóról (érintett oldalt és borítót) vagy az engedélyről fénymásolatot készít, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi, valamint a hatóság kérésére bemutatja.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Korm. rendelet nem írja elő a CEMT engedélyek vonatkozásában, hogy a környezetvédelmi besorolást is ellenőrizni kellene, illetve az arról szóló igazolást le kellene másolni, ennek ellenére az ellenőrzési kötelezettség mégis kiterjed rá az alábbiak miatt:

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletnek megfelelően a CEMT engedély csak a hozzá kapcsolódó fuvarnaplóval, valamint a tehergépjármű EURO besorolását igazoló dokumentummal együtt érvényes. Ha ez a három dokumentum együtt nem áll a gépjárművezető rendelkezésére, vagy valamelyik közülük nem megfelelő, akkor az engedély érvénytelennek minősül, és ezáltal a fuvarozó a jogszabály értelmében jogosulatlan fuvarozást végez.


A fel- és lerakóhely környezetvédelmi besorolásra vonatkozó ellenőrzési kötelezettsége azon előírásból következik, hogy a Korm.rendelet értelmében vizsgálnia kell a CEMT engedély meglétét, érvényességét és azt, hogy az árutovábbítási feladatnak megfelel-e. Mivel a CEMT engedélyhez kötelezően hozzátartozik ez a műszaki igazolás, ezért arra is kiterjed az ellenőrzési, másolatkészítési, megőrzési kötelezettség.


A jármű környezetvédelmi besorolásának igazolására – amennyiben ez a jármű forgalmi engedélyéből nem állapítható meg – a magyarországi fel- és lerakóhelynek be kell kérnie, illetve ellenőriznie kell a forgalmi engedéllyel együtt a tehergépkocsi kipufogógáz- és zajemisszióra vonatkozó műszaki előírásoknak és biztonsági előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolást.


2021. július 1-jétől a magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT engedéllyel vagy a bilaterális engedéllyel végzett fuvarozás esetén már a BIREG rendszerben köteles ellenőrizni a szállító által előzetesen feltöltött CEMT vagy Bilaterális engedély meglétét, rögzíteni a felrakás és a lerakás helyét, idejét, az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását, továbbá feltölteni a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.


Teendők szabálytalanság esetén

A fel- vagy lerakóhelyet a fenti kötelezettségeken túl bejelentési kötelezettség is terheli, ha szabálytalanságot észlel.

Ha a CEMT vagy bilaterális engedély hiányzik, nem érvényes, vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, vagy a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója nem végezte el, a feladó, a címzett ezt a tényt köteles azonnal bejelenteni a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak a hiba észlelésekor.

A feladó pedig jogosult az áru felrakását megtagadni, ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki.


Az értesítendő hatóságok:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal:

ugyelet@nav.gov.hu, +361/456-9555, +3620/250-4711

Közlekedési Hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály (KKEF)

kkef@itm.gov.hu, khu@itm.gov.hu, +361/373-1471

A bejelentést a megadott telefonszámon vagy e-mail címen mindenképpen meg kell tenni, valamint a bejelentést dokumentálni kell, melyet ellenőrzés esetén be kell mutatni. A szabálytalanság észlelésekor nem kell a járművet visszatartani vagy megvárni, amíg az illetékes hatóság megérkezik, elegendő a bejelentést megtenni és azt dokumentálni.


Az engedélykezelési szabályok megszegése és a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazható szankciók

Az a fel- és lerakóhely, amely a Korm.rendelet fentiekben meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezéseit megsérti, közigazgatási bírsággal sújtható.


A közigazgatási bírság összege a fel- és lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a feladó, vagy címzett terhére 300.000,-Ft.


A közlekedési hatóság ellenőrizheti a kötelezettségek betartását közvetlenül a fel-és lerakóhelyeknél. A hatóság eljuthat úgy is a feladóhoz, címzetthez, hogy a fuvarozót közúti ellenőrzés során vizsgálja és ha az iratai nem megfelelőek, vagy jogosulatlan fuvartevékenységet végez, akkor visszakövethető a fuvarozás a fel- és lerakóhelyig, amelyet így szintén ellenőrizhetnek.


Amennyiben a közlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a feladó vagy címzett nem tett eleget az engedélykezelési kötelezettségének, vagy szabálytalanság észlelése esetén nem tette meg a bejelentést az illetékes hatóságoknak, erre tekintettel a fel- és lerakóhely bírságolható.

A bírságolással kapcsolatos eljárások az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kerülnek lefolytatásra.


A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közigazgatási hatósági eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére vagy annak elengedésére sincs lehetőség.